Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Semerovo so sídlom 941 32 Semerovo č. 345, v  súlade s § 9a) ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer

 previesť priamym predajom nehnuteľný majetok obce, a to pozemky  vedené  katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo a to  dielu č. 1  vo výmere  31 m2
CKN parcely  295/4 vlastníka Obec Semerovo  zapísanej na LV číslo  1  o výmere 30030 m2 do novovytvorenej  CKN 275 podľa GP číslo 39/2018 zo dňa   20.06.2018  overeným  29.06.2018,   parc. čís.  275 vo výmere 308 m2.

Žiadosť  predložil  Tibor Parady trvalo bytom  .............., 940 01 Nové Zámky, bývalý občan obce Semerovo.
Žiadosť odôvodnil tým, že je výlučným vlastníkom  CKN parc.číslo 275 vo výmere 277 m2 na LV  číslo 61 kat. úz. Semerovo. Na pozemku stavia rodinný dom.  Výmera pozemku 31 m2 z CKN  parc.čís. 295/4 sa  nachádza    ako   súčasť  CKN pozemku  parc.čís.  275, keď ide  o pozemok priľahlý, ktorý svojím umiestnením  a využitím tvorí  neoddeliteľný celok  podľa GP číslo 39/2018.

Predaj pozemku bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Semerove ako predaj priľahlého pozemku k pozemku  nadobúdateľa z dôvodu osobitného zreteľa.

V Semerove dňa 27.07.2018

 

Zverejnené 30.07.2018

 


 

 

Obec Semerovo ponúka do prenájmu upravený
rodinný dom - súp. číslo 479
na Suchom rade
od 01. 10. 2017
s predpokladaným mesačným nájmom 150,- Eur + energie.

Rodinný dom má kuchyňu, dve izby a kúpeľňu s WC.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti o prenájom podať na
Obecnom úrade do 08. 09. 2017 do 13-tej hodiny.

  

o zámere odpredať pozemky v KÚ obce Semerovo

Romanovi Vanyovi, Semerovo č. 169

parc. č. 925/14 o výmere 53 m2

Pre oznámenie kliknite tu (formát: pdf, veľkosť: 29 kB).

SEPAROVANÝ ZBER 2021

 


 

 

Malý sprievodca odpadov z domácností - verzia 2018 (PDF súbor)

 


 

Vývoz TKO odvoz Brantner a.s. každý druhý párny týždeň

Zber skla – kontajner trvalo  umiestnený na dvore ZŠ – likvidácia Brantner a.s.

Zber PET fliaš – raz mesačne podľa oznamu ä zbiera sa na dvore MKS a ZŠ – likvidácia Brantner

Zber elektroodpadu – zberný dvor otvorený v sobotu od 9,00 do 14,00 hod. na základe zmluvy -  Peter Havran Semerovo č.621

 

Zber papiera – Brantner za 5 kg papiera = 1 toaletný papier alebo 3 balíčky papierových vreckoviek podľa oznamu alebo kontajner na dvore ZŠ a MŠ - podľa oznámenia

Zber železa výkupcovia zo Semerova a Jasovej – prídu na požiadanie odviesť

Zber batérii zbiera  ZŠ

Zber fólií – Obnova Semerovo v areáli predajne stavebnín

do nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore

Zber pneumatík po dohode – likvidácia Brantner a.s.

Zber textiludo nádob pri obchodoch na surovine, v dedine a od septembra aj na školskom dvore