Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 35 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 zákona 50/1976 Z.z.
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby v súlade s § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej § 24 vyhlášky č. 453/2000 Zz.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu / vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Vyjadrenie vlastníka susedného pozemku

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonaní odborného dozoru nad stavbou

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o potvrdenie platnosti osvedčenia SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR

Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu domovej žumpy

Oznámenie výrubu drevín

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Vyúčtovanie dotácii z rozpočtu obce

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu

Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie

Žiadosť o prenájom priestorov