Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Obec Semerovo so sídlom 941 32 Semerovo č. 345, v  súlade s § 9a) ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje svoj zámer

 previesť priamym predajom nehnuteľný majetok obce, a to pozemky  vedené  katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo v kat. území Semerovo a to  dielu č. 1  vo výmere  31 m2
CKN parcely  295/4 vlastníka Obec Semerovo  zapísanej na LV číslo  1  o výmere 30030 m2 do novovytvorenej  CKN 275 podľa GP číslo 39/2018 zo dňa   20.06.2018  overeným  29.06.2018,   parc. čís.  275 vo výmere 308 m2.

Žiadosť  predložil  Tibor Parady trvalo bytom  .............., 940 01 Nové Zámky, bývalý občan obce Semerovo.
Žiadosť odôvodnil tým, že je výlučným vlastníkom  CKN parc.číslo 275 vo výmere 277 m2 na LV  číslo 61 kat. úz. Semerovo. Na pozemku stavia rodinný dom.  Výmera pozemku 31 m2 z CKN  parc.čís. 295/4 sa  nachádza    ako   súčasť  CKN pozemku  parc.čís.  275, keď ide  o pozemok priľahlý, ktorý svojím umiestnením  a využitím tvorí  neoddeliteľný celok  podľa GP číslo 39/2018.

Predaj pozemku bude predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Semerove ako predaj priľahlého pozemku k pozemku  nadobúdateľa z dôvodu osobitného zreteľa.

V Semerove dňa 27.07.2018

 

Zverejnené 30.07.2018