Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo zverejňujú všetky zákonom predpísané náležitosti na web stránke Obce Semerovo: www.semerovo.eu

Od 1. mája 2011 je v platnosti nariadenie vlády č. 118.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo bude naďalej aj po 1.5.2011 zverejňovať všetky faktúry!

naše zmluvy

http://www.nasezmluvy.sk

Výzva na predkladanie ponúk na:

"Rekonštrukcia strechy ZŠ pre ZŠ Semerovo"

kompletná rekonštrukcia plochej strechy na sedlovú - podľa PD, výkazu výmer

Bližšie informácie nájdete tu!

 

Verejné obstarávanie – cenové ponuky
na vypracovanie štúdie vybudovania priekop a priepustov

zrušené

 

prieskum trhu na dodávku stavebných prác

"odstránenie havarijnej situácie plochej strechy

objektu Základnej školy Semerovo č. 110

rekonštrukcia na sedlovú"

zrušené