OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

OZNAM  SPRÁVCU DANÍ

Vážení občania, v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov majú občania povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2019, ak v predchádzajúcom roku nastala zmena skutočností ako dedenie, kúpa a  predaj nehnuteľností,  zhotovenie drobných stavieb, zmena výmery stavby prístavbou, kolaudácie stavieb, vydanie stavebných povolení, odstránenie stavieb,  vznik a zánik podnikateľských priestorov, nadobudnutie dražbou a iné zmeny. 

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur.

Upozorňujeme občanov, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti za psa v prípade straty, kúpy, darovania alebo uhynutia psa treba nahlásiť písomne na tlačive Priznanie k dani za psa.

 


 

PRESKÚŠANIE ELEKTROMOTORICKEJ SIRÉNY

V roku 2019 sa bude preskúšanie prevádzkyschopnosti elektrickej sirény vykonávať  o 12.00 hod. dvojminutovým neprerušovaným tónom.

Termíny preskúšania sú nasledovné:

 • 11. január
 • 08. február
 • 08. marec
 • 12. apríl
 • 10. máj
 • 14. jún
 • 12. júl
 • 09. august
 • 13. september
 • 11. október
 • 08. november

 

 

 


VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu

Predmet zákazky: Externé služby pre verejné obstarávanie (PDF, 50 kB)

 


 

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
„Zimná údržba miestnych komunikácií
v obci Semerovo“

Výzva vo formáte pdf (848 kB, PDF) a Word (92 kB, docx) na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015.

Cenovú ponuku je nutné spracovať a predložiť v zmysle výzvy do 7.12.2018 o 12.00 hod.

Poznámka: uchádzači predkladajú iba nacenený návrh, zmluvu nie !