OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Priznanie k dani z nehnuteľností sú občania - daňovníci povinní podať na Obecný úrad v Semerove do 31.01.2015. Ide o občanov, ktorí sa v priebehu roka 2014 stali vlastníkmi nehnuteľností na území obce Semerovo alebo u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich  na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľností … a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností… príslušnému správcovi dane v lehote do 31.01.2015.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností:

 • predaj nehnuteľnosti - treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

 • kúpa nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby predložiť skutočnú výmeru zastavanej plochy,

 • dedičstvo – treba predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve,

 • darovanie nehnuteľnosti – treba predložiť rozhodnutie, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,

 • stavebný pozemok – predložiť právoplatné stavebné povolenie,

 • kolaudácia stavby – predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán,

 • odstránenie stavby – predložiť právoplatné búracie povolenie,

 • zmena užívania stavby – predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Občania - držitelia preukazov ZŤP, ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládni občania, si môžu do 31.01.2015 podať na Obecný úrad v Semerove žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností. K žiadosti treba doložiť preukaz ZŤP, resp. ZŤP/S, rozhodnutie o bezvládnosti.

Priznanie k dani za psa podajú noví majitelia psov, ktorým vznikla daňová povinnosť do 31.12.2014. Priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov - vtedy vzniká daňová povinnosť. Termín podania Priznania je do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Hlasovacia miestnosť

na Obecnom úrade bude otvorená

7. februára 2015

od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

 

 

Oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?