OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

zapis 2020 03 11 02


 

Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa (PDF, 142 kB)


Výberové konanie II kolo - riaditeľ/riaditeľka ZŠ Semerovo (PDF, 241 kB)


Upozornenie na zákon vzťahujúci sa na staré exekúcie

Zákon 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zo dňa 26.06.2019

Časová verzia zákonu účinná od 01.01.2020

Zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 01.04.2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03.2017.

Zákon vymedzuje druhy exekúcie, ktoré sa zastavujú alebo aj nezastavujú, podľa uvedených podmienok v zákone.

Táto úprava sa vzťahuje na konania kedy :
a)    Uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2,
b)    Oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
c)    Zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
d)    Dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie (na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie).
Avšak zákon sa nevzťahuje na konania o :
a)    Vymoženie pohľadávky na výživnom
b)    Starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.
Rozhodnou dobou je doba 5 rokov, ktorá začína plynúť dňom doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, ak nie je ustanovené inak.