OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

na povinnosť okliesňovať stromy

V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. ZSE vyzýva občanov, aby okliesnili stromy v blízkosti el. zariadenia NN a VN, slúžiacich pre verejný rozvod energie.

 

Obec Semerovo pre Parlamentné voľby 2012, ktoré sa uskutočnia 10. marca 2012 vytvára:

  • jeden okrsok,
  • volebná miestnosť zasadačka Obecného úradu,
  • počet voličov cca 1130,
  • organizačno-technická pracovníčka pre voľby Soňa Slobodníková,
  • zapisovateľka volebnej komisie Veronika Štefániková.

 

Presný harmonogram pre obec Semerovo

Vážený obyvatelia obce Semerovo, prečítajte si náš oznam.

 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Upozornenie občanov na neetické konanie niektorých zmluvných pohrebných služieb.

Rozhodnutie verejnou vyhláškou vo veci zmeny integrovaného povolenia pre RAB Semerovo

 

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na umiestnenie stavby

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

Názov stavby: Bytový dom

Miesto stavby: Severne od zastavaného územia obce Semerovo