OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU


Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.

Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

Obec Semerovo a Základná škola Semerovo zverejňujú všetky zákonom predpísané náležitosti na web stránke Obce Semerovo:
www.semerovo.eu

Register obnovenej evidencie pozemkov, ďalej len ROEP

 

Zoznam známych vlastníkov s neznámym pobytom k nahliadnutiu tu!

 

Rozhodnutie Správy katastra Nové Zámky