OZNAMY A INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Stavebná firma OBNOVA Semerovo

oznamuje občanom, že v priestore Stavebnín

zbiera bezplatne

staré, použité, poškodené fólie všetkých druhov a farieb.

 

 

Odporúčania pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

OBEC SEMEROVO vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Semerovo
na deň 16. 9. 2011 o 19,oo hod.


Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou
prihlášky je výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
Kvalifikačným predpokladom na funkciu obecného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie. Vítané sú certifikáty o absolvovaní školení
obecných kontrolórov.
Mesačná odmena hlavného kontrolóra v obci Semerovo: priemerný plat v národnom hospodárstve (769,00 EUR x koeficient 1,54) - pracovný úväzok je 0,1.

V Semerove, dňa 24. 6. 2011

Imrich Hrabovský, starosta obce

Bližšie informácie o programe tu!