Obecný úrad

Postup Obce Semerovo pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

Obec Semerovo vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce, obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Semerovo a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Semerovo).

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy,
b) lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na mestský úrad.

Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisťovania a preverovanie právne významných skutočností.
c) obec (poverení zamestnanci obce) je oprávnená vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, obec môže vec vybaviť alebo odložiť.
d) o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
e) anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

ROZHODNUTIA OBCE (opravné prostriedky a súdne preskúmavanie)

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam Obce
Miesto podania opravného prostriedku: Obec Semerovo 941 32 SEMEROVO č. 345
Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne vo dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.
Lehota na podanie opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí obce
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia obce, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.