OZNAM- Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch. S účinnosťou od 01.01.2018 sa menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou - (PDF súbor, 210 kB)

 


 Čo vybavíte na matrike

1. Žiadosť o uzavretie manželstva

 

A) snúbenci, ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obci Semerovo, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

 • slobodní: platné občianske preukazy, rodné listy (originály)
 • rozvedení: platné občianske preukazy, rodné listy (originály), právoplatný rozsudok o rozvode
 • ovdovelí: platné občianske preukazy, rodné listy (originály), úmrtný list bývalého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list.

Poplatky: bez poplatku.

 

B) snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Semerovo, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

 • doklady podľa bodu A)
 • žiadosť o uzavretie manželstva,
 • zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov

Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

 

C) snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

 • doklady podľa bodu A)

Upozornenie: matrikárka vystaví Zmocnenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.

Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

 

D) jeden zo snúbencov je neplnoletý, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

 • doklady podľa bodu A)
 • neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Poplatky: bez poplatku

 E)  jeden zo snúbencov je cudzinec, snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:

 • občan SR doklady podľa bodu A)
 • cudzinec predloží:
  • doklad totožnosti (platný cestovný pas, občiansky preukaz)
  • rodný list
  • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
  • doklad o štátnom občianstve
  • doklad o pobyte
  • doklad o rodinnom stave
  • ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
  • ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)

Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“

Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)

Poplatok: 66 EUR v hotovosti

2.  Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

Potvrdenie k uzavretiu manželstva občana (občianky) SR v cudzine
Spôsob vybavenia: poskytuje sa bezplatne

 • na základe osobnej žiadosti
 • matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia

Potrebné dokumenty: preukaz totožnosti

 

3.  Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.


Potrebné doklady:

 • dostaviť sa osobne
 • predložiť žiadosť
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo
Poplatok: bez poplatku

 

4. Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

 • Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

 

5. Zápis do knihy úmrtí

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • Občiansky preukaz zosnulého /zdravotný preukaz poistenca/
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5,00 €

 

6. Osvedčenie  podpisu

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Platný občiansky preukaz, cestovný  pas
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis

Správny poplatok: 1,50 €

 
7. Osvedčenie listín

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky:

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku   1,50 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku   3,00

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • ak ide o zmenky a šeky

 

SPRÁVNE POPLATKY  NA MATRIKE

Matričný doklad (rodný, sobášny alebo úmrtný list) 5,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50
Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 16,50
Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej doby 16,50
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 33,00
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradnej miestnosti 66,00
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 165,50
Uzavretie manželstva-ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR 199,00

Tlačivá

Žiadosť o úpravu -zápis mena v rodnej matrike

Žiadosť o úpravu priezviska plnoletej osoby bez koncovky slovenského prechyľovania a výpis z knihy narodení - § 19 ods. zák. č. 154/1994 Z.z

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie