Obec Semerovo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku obce:

Nehnuteľnosti - parcelné číslo 647/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 951 m2, parcelné číslo 647/4- záhrada vo výmere 3 101m2 a dom súp.
čís. 470 postavený na CKN parc. čís. 647/3 v katastrálnom území obce Semerovo.

Záujemcovia môžu doručiť svoje písomné návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy v uzatvorenej obálke s označením „Verejná obchodná súťaž na prevod
majetku obce - Neotvárať“ najneskôr do 15.05.2020 na Obecný úrad, 941 32 Semerovo č. 345.

Ponúknutá kúpna cena je stanovená najmenej na 14 500 eur.

Písomný návrh musí obsahovať: Údaje, u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu záujemcu, prípadne, ak bude záujemca fyzická osoba podnikateľ údaj o podnikaní, obchodné meno, sídlo, IČO, u právnickej osoby obchodný názov, sídlo a IČO, ponúknutú cenu.
Návrh musí byť záujemcom podpísaný.

Úspešný uchádzač je povinný celú kúpnu cenu pozemku uhradiť na účet obce v deň podpísania kúpnej zmluvy. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po jeho predložení len so súhlasom vyhlasovateľa.
Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Záujemcovia podaním
návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zákonom číslo 18/18 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel prerokovania rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia zmluvy.

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy.

Technické informácie záujemcom budú poskytnuté na Obecnom úrade v Semerove, tel. č. 0905 634 035.

Deň na obhliadku je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Semerove na tel. č. 0905 634 035.

Obec oznámi vybraný návrh v lehote do 30.05.2020.